Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh.

9/14/2016 11:37:28 PM
Ngày 07 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các Thông tư hướng dẫn chuyên ngành của các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh.

Quy định này gồm 05 chương, 19 điều quy định về trách nhiệm của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về phân bón. Và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phân bón trên địa bàn tỉnh như điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng, quản lý nhãn hàng hóa, hoạt động khảo nghiệm phân bón mới, tổ chức hội nghị, hội thảo, việc kiểm tra, lấy mẫu và xử lý vi phạm về chất lượng phân bón,…

Theo đó, Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về phân bón. Quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón vô cơ. Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác.

 

Các cơ quan, đơn vị khác có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại Quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định xin vui lòng xem tại đây./.

Nguyễn Hữu Tuyên