Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bộ Công Thương nước CHDCND Lào hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào.

8/21/2017 2:23:54 PM
Ngày 26/6/2017 Bộ Công Thương đã có công văn số 5609/BCT-BGMN về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại Biên giới Việt – Lào dựa trên cơ sở Hướng dẫn số 0280/BCT ngày 27/02/2017 của Bộ Công Thương nước CHDCND Lào.

 

Sở Công Thương Phú Yên thông báo đến thương nhân, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới Việt – Lào biết để thực hiện.

Theo đó, Một số ưu đãi đặc biệt Việt Nam dành cho Lào:

1. Cấp huyện biên giới: Điều 5.4 của Hiệp định quy định: Riêng đối với cây trồng, vật nuôi, hàng hóa được sản xuất bởi cư dân tại các huyện biên giới của Lào (được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của Lào, bao gồm chứng nhận kiểm dịch y tế, động vật, thực vật) được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác khi nhập khẩu vào Việt Nam, miễn tất cả các loại giấy phép, miễn kiểm dịch y tế, động vật, thực vật, thủy sản, kiểm tra chất lượng và kiểm soát về an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không có thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền của một bên về sự đe dọa đối với từng mặt hàng cụ thể.

2. Cấp tỉnh biên giới: Điều 7 của Hiệp định quy định:

- Danh mục cây trồng, vật nuôi, hàng nông sản chưa qua chế biến được sản xuất bởi cư dân và hộ gia đình tại các tỉnh biên giới của Lào theo dự án của nhà đầu tư Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật mỗi bên không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT khi nhập khẩu về Việt Nam được quy định tại Phụ lục 2 của Hiệp định.

- Danh mục cây trồng, vật nuôi, hàng hóa được sản xuất bởi cư dân và hộ gia đình tại các tỉnh biên giới của Lào theo dự án của nhà đầu tư Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật mỗi bên không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu khi nhập khẩu về Việt Nam được quy định tại Phụ lục 3 của Hiệp định.

- Cây trồng, vật nuôi, hàng hóa được sản xuất bởi cư dân và hộ gia đình tại các tỉnh biên giới của Lào theo dự án của nhà đầu tư Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật mỗi bên sẽ không thuộc đối tượng bị hạnh chế khối lượng (hạn ngạch) và giấy phép nhập khẩu (nếu có) khi nhập khẩu về Việt Nam.

3. Cấp toàn quốc: Khoản 2 Điều 6 quy định:

Phía Việt Nam sẽ dành cho Lào ưu đãi thuế suất nhập khẩu 0% cho các loại hàng hóa có xuất xứ từ Lào theo Phụ lực số 1 của Hiệp định. Chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Lào.

Hướng dẫn cũng quy định cụ thể về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Xem chi tiết:  - Hướng dẫn số 0280/BCT.

 

                      - Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào (kèm Phụ lục).

 

Dương Thắm