Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

5 FTA của Asean với 6 đối tác (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôx-trây-li-a, Niu-Di-Lân và Ấn Độ) và các FTA song phương Việt Nam đã ký kết.

10/14/2015 3:30:23 PM
Giới thiệu nội dung các Hiệp định Thương mại tự do của Asean và Việt Nam.


* Nội dung 5 FTA của Asean với 6 đối tác:

1. Hiệp định Thương mại tự do Asean - Hàn Quốc;

2. Hiệp định Thương mại tự do Asean – Trung Quốc;

3. Hiệp định Thương mại tự do Asean – Ấn Độ;

4. Hiệp định Thương mại tự do Asean – Úc, Newzealand;

5. Hiệp định Thương mại tự do Asean – Nhật Bản.  

 

* Nội dung các FTA song phương của Việt Nam đã ký kết:

1. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi lê;

2. Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản;

3. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc;

           4. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu. 

 

QLXNK