Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Khảo sát đánh giá mức độ Hội nhập kinh tế quốc tế

11/23/2012 4:51:25 PM
Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế triển khai chương trình đánh giá tác động và hiệu quả của việc Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2007 – 2011.

 

Nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2020, cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

 

Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế tiến hành triển khai chương trình đánh giá tác động và hiệu quả của việc Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2007 – 2011.

 

Để có cơ sở triển khai các hoạt động liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm tiếp theo, thông tin thu thập từ các doanh nghiệp là cần thiết cho công tác đánh giá khảo sát đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế. Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp đến các doanh nghiệp theo nội dung của Mẫu Phiếu khảo sát.

 

Chi tiết Mẫu Phiếu khảo sát xem tại đây.

 

QLXNK