Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung về quản lý hóa chất quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và thông báo về việc ngừng tiếp nhận và xử lý một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất

11/24/2017 9:58:24 AM
Ngày 09/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

           Ngày 09/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và bãi bỏ quy định tại Điều 8 của Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

            Sở Công Thương hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung quản lý hóa chất quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và thông báo về việc ngừng tiếp nhận và xử lý một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, cụ thể như sau:

           1. Hướng dẫn triển khai một số nội dung quản lý hóa chất theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP:

           1.1. Danh mục các hóa chất tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, gồm:

           - Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó bao gồm cả các tiền chất công nghiệp (Phụ lục I);

           - Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (Phụ lục II);

           - Danh mục hóa chất cấm (Phụ lục III);

           - Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (Phụ lục IV);

           - Danh mục hóa chất phải khai báo (Phụ lục V).

           1.2. Về yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; Yêu cầu về điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với: Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; Tiền chất công nghiệp và các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép: Được quy định cụ thể tại Chương II Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

         Các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trước khi Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện cho đến khi Giấy chứng nhận hết thời hạn.

           1.3. Về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất:

           - Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục này phải xây dựng Kế hoạch đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

           Đối với các dự án đã đi vào hoạt động trước ngày 25/11/2017 mà chưa có Kế hoạch được phê duyệt thì phải xây dựng Kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong vòng 02 năm kể từ ngày 25/11/2017.

           1.4. Về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất:

           - Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất không thuộc trường hợp xây dựng Kế hoạch thì phải xây dựng Biện pháp trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động. Chủ đầu tư ra Quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

           -  Đối với các dự án đã đi vào hoạt động trước ngày 25/11/2017 mà chưa có Biện pháp thì chủ cơ sở phải xây dựng và ra Quyết định ban hành Biện pháp trong vòng 01 năm kể từ ngày 25/11/2017.

          1.5. Về khai báo hóa chất sản xuất: Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo có trách nhiệm khai báo hóa chất sản xuất trong năm thông qua chế độ báo cáo hàng năm quy định tại Điều 36 Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

           1.6. Về huấn luyện an toàn hóa chất:

           - Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng quy định tại Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

           - Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoặc các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất.

           1.7. Về chế độ báo cáo:

           Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước (theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định 113/2017/NĐ-CP) gửi đồng thời Bộ Công Thương và Sở Công Thương.

            2. Thông báo về việc ngừng tiếp nhận và xử lý một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất:

          Căn cứ các quy định về quản lý hóa chất theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, kể từ ngày 25/11/2017, Sở Công Thương sẽ ngừng tiếp nhận và xử lý một số hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất gồm:

        - Hồ sơ đề nghị xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

         - Hồ sơ đề nghị xác nhận khai báo hóa chất sản xuất;

         - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

         -  Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

         Các nội dung quy định chi tiết khác về quản lý hóa chất đề nghị xem chi tiết tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất tại đây.

Lập Phương