Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020

7/17/2017 8:22:33 AM
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1240/QD-UBND ngày 22/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020

         Mục tiêu của Kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020 là 90% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH được tuyên truyền, phổ biến và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; 80% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng tiến hành áp dụng SXSH và tiết kiệm từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

Về nội dung thực hiện, gồm: Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp; Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp; Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; Xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong công nghiệp; Xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh về SXSH.

Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020 sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo được lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường sản xuất của doanh nghiệp. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ nhận được sự khuyến khích, hướng dẫn và hưởng chính sách ưu đãi tài chính của nhà nước.

         Chi tiết Quyết định số 1240/QD-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh xem tại đây.

 

Nguyễn Lập Phương