Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Sở Công Thương công bố Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2/8/2017 4:10:57 PM
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Sở Công Thương xây dựng và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả tại Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 29/12/2016. Kế hoạch này đã được Sở Công Thương công bố nhằm giúp các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp trong công tác phòng ngừa và kịp thời ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh.

 

        Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hoạt động hóa chất và năng lực ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đã xác định được những nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất, từ đó đề ra kế hoạch phòng ngừa phù hợp. Đồng thời, Kế hoạch cũng đã xây dựng các kịch bản, diễn biến và phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố hóa chất lớn, bao gồm: Sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất khi vận chuyển trên đường bộ, đường biển; Sự cố cháy kho xăng dầu; Sự cố cháy nổ trạm sang chiết gas; Sự cố cháy kho chứa hóa chất; Sự cố rò rỉ khí clo, v.v. qua đó đã đề ra các nội dung ứng phó phù hợp với từng tình huống. Ngoài ra, Kế hoạch cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể và quy chế phối hợp của các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

 

        Quyết định phê duyệt, công văn công bố kết quả nhiệm vụnội dung Kế hoạch xem tại đây. 

 

Nguyễn Quang Ngọc.