Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Áp dụng khoảng cách an toàn về sử dụng VLNCN đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

7/31/2015 8:00:25 AM
Thông báo về khoảng cách an toàn về sử dụng VLNCN đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

         Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Doanh nghiệp có sử dụng VLNCN trong khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng. Trên cơ sở, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 02:2008/BCT, QCVN 04:2009/BCT của Bộ Công Thương, QCVN 05:2012/BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ý kiến của Bộ Công Thương, ngày 22/7/2015 UBND tỉnh Phú Yên có Thông báo số 520/TB-UBND V/v khoảng cách an toàn về sử dụng VLNCN đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

          1. Về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá vật liệu xây dựng: Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá (QCVN 05:2012/BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

          2. Về an toàn trong nổ mìn khai thác đá và chế biến đá vật liệu xây dựng: Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp (QCVN 02:2008/BCT của Bộ Công Thương).

          3. Đối với các dự án khai thác đá vật liệu xây dựng: Khi khu chế biến được xây dựng ngoài khu vực khai thác mỏ thì khoảng cách an toàn giữa khu vực chế biến và khu vực khai thác được lấy theo khoảng cách an toàn khi nổ mìn.

          Xem nội dung Thông báo số 520/TB-UBND tại đây./.

Hồng Hải