Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hướng dẫn thực hiện ghi nhãn phân bón vô cơ.

4/6/2015 2:12:25 PM
Để thực hiện việc ghi nhãn phân bón vô cơ đúng quy định của pháp luật, Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung về ghi nhãn phân bón vô cơ cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Để thực hiện việc ghi nhãn phân bón vô cơ đúng quy định của pháp luật, Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung về ghi nhãn phân bón vô cơ cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện việc ghi nhãn:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phân bón.

  2. Quy định chung:

- Vị trí nhãn: Nhãn phải được thể hiện trên bao bì ngoài chứa phân bón, nằm ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn.

- Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn: Phải rõ ràng; đối với những nội dung bắt buộc ghi nhãn thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của bao bì.

- Ngôn ngữ ghi nhãn: Những nội dung bắt buộc ghi nhãn phải được ghi bằng tiếng Việt; trừ một số trường hợp như: Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần định lượng của phân bón không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa, tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, nhượng quyền sản xuất phân bón,…

- Nhãn phụ: Đối với phân bón nhập khẩu nếu trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ nội dung bắt buộc ghi nhãn bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc. Nhãn phụ phải được gắn trên bao bì phân bón, không được che khuất nội dung nhãn gốc.

- Nội dung ghi nhãn: Phải đảm bảo trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của phân bón.

 3. Những nội dung bắt buộc ghi nhãn và cách ghi nhãn:

  - Tên phân bón:

Tên phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón tự đặt. Không được đặt tên phân bón: Vi phạm đạo đức xã hội; chỉ gồm các chữ số; trùng hoặc tương tự tới mức có khả năng gây nhầm lẫn với tên được ghi trên nhãn hiệu phân bón đã được đăng ký; gây nhầm lẫn về bản chất và công dụng của phân bón.

  - Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về phân bón:   

  + Đối với phân bón được sản xuất trong nước phải ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất.

 

+ Đối với phân bón nhập khẩu phải ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

+ Đối với phân bón của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài nhập khẩu phân bón vào Việt Nam phải ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm đại lý đó.

+ Trường hợp phân bón được sản xuất ngay tại nơi đăng ký kinh doanh thì trên nhãn ghi tên và địa chỉ cơ sở sản xuất theo đăng ký kinh doanh.

+ Trường hợp phân bón được sản xuất tại các địa điểm khác ngoài nơi đăng ký kinh doanh thì ghi địa chỉ của nơi sản xuất ra phân bón đó.

+ Tên tổ chức, cá nhân và địa danh không được viết tắt.

  - Xuất xứ:

Ghi "sản xuất tại" hoặc "xuất xứ" kèm tên nước hay vùng lãnh thổ sản xuất ra phân bón đó. Đối với phân bón sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước, đã ghi địa chỉ nơi sản xuất thì không phải ghi xuất xứ.

- Định lượng:

+ Phân bón dạng rắn ghi theo khối lượng, sử dụng các đơn vị đo khối lượng như: kilôgam (kg), gam (g); dưới 1 kg thì dùng đơn vị g (ví dụ: viết 500g mà không viết 0,5 kg). Trường hợp phân bón ở dạng lỏng thì ghi theo thể tích thực, sử dụng các đơn vị đo thể tích như: lít (l), mililít (ml), dưới 1 lít thì dùng đơn vị ml.

+ Ghi đơn vị đo định lượng trên nhãn phải ghi bằng tên đầy đủ hoặc ký hiệu của đơn vị đo (ví dụ: ghi là “kilôgam” hoặc là “kg”).

- Ngày sản xuất, hạn sử dụng:

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Mỗi số chỉ ngày, chỉ tháng, chỉ năm ghi bằng hai chữ số, được phép ghi số chỉ năm bằng bốn chữ số. Số chỉ ngày, tháng, năm của một mốc thời gian phải ghi cùng một dòng.

+ “Ngày sản xuất”, “hạn sử dụng” được ghi đầy đủ hoặc ghi tắt bằng chữ in hoa: "NSX", "HSD".

+ Trường hợp đã ghi ngày sản xuất thì hạn sử dụng được phép ghi là khoảng thời gian kể từ ngày sản xuất. Ví dụ: NSX: 020414 HSD: 03 năm.

 + Trường hợp không ghi được chữ “NSX”, “HSD” cùng với chữ số chỉ ngày, tháng, năm thì phải hướng dẫn trên nhãn. Ví dụ: ở đáy bao bì ghi ngày sản xuất là “020413” và hạn sử dụng là “020415” thì trên bao bì phải ghi như sau: Xem NSX, HSD ở đáy bao bì.

 

  + Trường hợp trên nhãn ghi tiếng nước ngoài thì phải hướng dẫn trên nhãn. Ví dụ: Ở bao bì ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng là “MFG 020415 EXP 021015” thì trên nhãn phải ghi như sau: NSX, HSD xem “MFG” “EXP” trên bao bì.                                                                     

  - Thành phần định lượng:

 

Ghi thành phần định lượng (tức là ghi thành phần kèm định lượng của từng thành phần), thông thường thành phần định lượng của phân bón vô cơ được ghi theo các tỷ lệ phần trăm khối lượng. Ví dụ: Trên nhãn phân bón NPK có ghi: “Đạm (N): 20%; Lân (P25): 8%; Kali (K2O): 16%; lưu huỳnh (S): 13%” có nghĩa là thành phần đạm chiếm 20% khối lượng của sản phẩm, lân chiếm 8% khối lượng của sản phẩm, kali chiếm 16% khối lượng của sản phẩm và lưu huỳnh chiếm 13% khối lượng của sản phẩm.

  - Thông tin, cảnh báo an toàn:

Ghi các thông tin về khả năng gây mất an toàn của phân bón đối với con người và môi trường; cảnh báo nguy hại, cách xử lý khi xảy ra sự cố nguy hại.

Thông tin, cảnh báo an toàn ghi trên nhãn bằng chữ, hình ảnh hoặc bằng các ký hiệu theo thông lệ quốc tế và quy định liên quan.

- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản:

Ghi những thông tin liên quan đến cách sử dụng, các điều kiện cần thiết để sử dụng, bảo quản phân bón.

  4. Một số nội dung khác:

- Trường hợp không thể hiện được tất cả những nội dung bắt buộc trên nhãn thì các nội dung: Tên phân bón, Tên của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về phân bón, Định lượng, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng, Xuất xứ phải được ghi trên nhãn phân bón. Những nội dung bắt buộc còn lại phải được ghi trong tài liệu kèm theo phân bón và trên nhãn phân bón phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

- Ngoài những nội dung bắt buộc phải ghi nhãn theo quy định, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về phân bón được phép ghi thêm lên nhãn những nội dung khác. Những nội dung ghi thêm không được trái với pháp luật và phải đảm bảo trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của loại phân bón, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc ghi trên nhãn./.

 

                                                                                               QUANG NGỌC