Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

11/12/2014 4:44:17 PM
Ngày 22/10/2014 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2014/TT-BCT quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

          Thông tư  số 36/2014/TT-BCT quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất đối với hóa chất công nghiệp nguy hiểm; hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng là: Lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất. Trong đó, quy định tổ chức huấn luyện như sau:

- Đối với cán bộ quản lý: Sở Công Thương tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ quản lý của các cơ sở trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Đối với người lao động: Cơ sở hóa chất tự huấn luyện cho người lao động. Lựa chọn người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, có ít nhất năm (05) năm làm việc về an toàn hóa chất. Sau khi huấn luyện, đề nghị Sở Công Thương kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cho người lao động đã được huấn luyện.

Nội dung huấn luyện phải phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện.

          Giấy chứng nhận huấn luyện có giá trị trong thời hạn hai (02) năm và có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc.

          Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2014.

Xem chi tiết Thông tư 36/2014/TT-BCT tại đây.

                                                                                               HỒNG HẢI