Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm của ngành.

7/31/2012 3:17:17 PM
Ngày 23/7/2012, Bộ Công Thương có Công văn số 6610/BCT-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

        Nhằm triển khai Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP) có hiệu lực thi hành từ ngày 11/6/2012, hiện nay Bộ Công Thương đang xây dựng một số Thông tư quy định về: Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Giấy xác nhận quảng cáo thực phẩm; Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và dự kiến sẽ ban hành các Thông tư trên trong quý III năm 2012.

       Để ổn định sản xuất và kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, ngày 23/7/2012 Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 6610/BCT-KHCN hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ quản lý ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Nội dung các hướng dẫn cụ thể như sau:

       1. Về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:

       - Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm trước đây đã được ngành Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và vẫn còn hiệu lực, được phép tiếp tục thực hiện cho đến khi Thông tư quy định thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có hiệu lực nhưng không được trái với các quy định của Luật ATTP, trường hợp hồ sơ bị thiếu hoặc không đúng sẽ phải bổ sung hoàn thiện theo quy định của Luật ATTP.

       - Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm trước đây đã được ngành Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nhưng đã hết hiệu lực và các tổ chức, cá nhân xin cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương sẽ nộp hồ sơ đăng ký về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và công nghệ) để được giải quyết cho đến khi Thông tư quy định thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương có hiệu lực.

       Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật ATTP.

       2. Về việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm:

       Vụ Khoa học và công nghệ - Bộ Công Thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho đến khi Thông tư quy định quảng cáo thực phẩm có hiệu lực.

       Hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-VHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hóa – Thông tin và Bộ Y tế V/v hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế nhưng không được trái Điều 43 Luật ATTP.

       3. Về việc kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu:

       Hiện tại Bộ Công Thương đã chỉ định 12 cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm trước đây đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm còn thời hạn được phép tiếp tục thực hiện kiểm tra ATTP tại các cơ quan kiểm tra nhà nước do Bộ Công Thương chỉ định đến hết ngày 30/9/2012; Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm trước đây đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nhưng đã hết hạn hoặc xin cấp mới phải thực hiện theo quy định tại các Điều 3 và 4 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ.

       Tất cả các loại thực phẩm nhập khẩu chỉ được phép thông quan sau khi đã hoàn tất hồ sơ và thực hiện kiểm tra nhà nước về ATTP theo quy định./.

 

                                                                                                                                QUANG NGỌC