Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

7/19/2012 4:55:50 PM
Ngày 12/7/2012, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

         Nhằm triển khai Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 17/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề An toàn thực phẩm trong tình hình mới. Ngày 12/7/2012, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

       Theo Kế hoạch, đến năm 2015, 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; tỉ lệ cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP đạt ít nhất 30%; 40% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 80% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 100% siêu thị được kiểm soát ATTP; không có vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên, tỉ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân.

       Đến năm 2020, 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; tỉ lệ cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP đạt ít nhất 80%; 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 100% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, 80% chợ được quy hoạch và kiểm soát ATTP; không có vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên, tỉ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 5 người/100.000 dân.

       Đến năm 2030, công tác ATTP được quản lý một cách chủ động, có hiệu quả dựa trên các bằng chứng và thực hiện kiểm soát theo chuỗi; 100% người sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP; 100% cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện ATTP. 

       Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra các nhóm giải pháp thực hiện, bao gồm: nhóm giải pháp về chỉ đạo điều hành, nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật và nhóm giải pháp về nguồn lực.

       Về trách nhiệm của Sở Công Thương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được quy định như sau:

       - Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các Sở, ban ngành liên quan trong việc triển khai các giải pháp, các chương trình, đề án thực hiện Chiến lược trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

       - Thực hiện việc kiểm tra phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm kém chất lượng, nhập lậu;

       - Phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện ATTP tại các chợ, siêu thị, đặc biệt là các chợ đầu mối (trừ chợ đầu mối nông sản);

       - Định kỳ, đột xuất báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế, Bộ quản lý ngành và thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bộ Công Thương.       

       Xem chi tiết Quyết định tại đây.

                                                                                                       QUANG NGỌC