Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương

4/19/2012 3:08:36 PM
Ngày 09/4/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số: 08/2012/TT-BCT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

 

Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng do Bộ Công Thương ban hành trước khi đưa ra thị trường. Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng, việc quản lý được thực hiện theo quy định hiện hành khác cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.


 

 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2012. Thay thế Danh mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tư số: 19/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 Chi tiết Thông tư số: 08/2012/TT-BCT tại đây

                                                                

                                                                                                                THANH TUẤN