Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.

2/7/2012 2:10:04 PM
Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, tài sản và môi trường. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được ban hành kèm theo thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương.

Để công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đi vào nề nếp, ngày 30/12/2011 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BCT Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải lập hồ sơ công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động, sản xuất, kinh doanh.


Ảnh minh họa - Thuốc nổ nhũ tương

Sở Công Thương có trách nhiệm tiếp nhận bản đăng ký công bố hợp quy và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2012.

Chi tiết Thông tư số 48/2011/TT-BCTDanh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

                                                                                                        Nguyễn Lập Phương

                                                                                                          Phòng KT&ATCN