Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Phê duyệt và công bố dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

8/13/2018 3:49:27 PM
Ngày 07/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Sở Công Thương đã thực hiện công bố dự án theo quy định.

          Theo đó, mục tiêu phát triển thương mại ngày càng bền vững theo hướng văn minh, hiện đại và phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế với sự tham gia của các thành phần kinh tế, đa dạng các loại hình tổ chức phân phối, các hoạt động dịch vụ, phương thức kinh doanh; góp phần định hướng, thúc đẩy sản xuất phát triển, tiêu thụ sản phẩm với giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Lấy thị trường thành thị làm trọng điểm và động lực phát triển cho thương mại; tiếp tục phát triển thị trường nông thôn, miền núi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

          Tỉnh tích cực thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại nội địa và định hướng xuất khẩu; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tỉ trọng GRDP thương mại trong GRDP toàn tỉnh vào năm 2020 là 11%, năm 2025 là 12% và năm 2030 là 12%. Nhịp độ tăng trưởng GRDP thương mại bình quân hàng năm của giai đoạn 2016-2020 là 9,4%, giai đoạn 2021-2025 là 11% và giai đoạn 2026-2030 là 9%.

          Nhịp độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân hàng năm của giai đoạn 2016-2020 là 13,5%, giai đoạn 2021-2025 là 18% và giai đoạn 2026-2030 là 19%. Nhịp độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm của giai đoạn 2016-2020 là 15,4%, giai đoạn 2021-2025 là 20,1% và giai đoạn 2026-2030 là 19,1%.

          Tổng nhu cầu vốn đầu tư thương mại tăng thêm cho cả thời kỳ 2016-2030 khoảng 4.107,4 tỉ đồng, bình quân mỗi năm 274 tỉ đồng; trong đó giai đoạn 2016-2020 là 1.528,8 tỉ đồng, bình quân mỗi năm 306 tỉ đồng; giai đoạn 2021-2025 là 1.312,6 tỉ đồng, bình quân mỗi năm 263 tỉ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 1.266 tỉ đồng, bình quân mỗi năm 253 tỉ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, Sở Công Thương đã thực hiện công bố Quy hoạch theo quy định nhằm công khai rộng rãi nội dung Quy hoạch để các ngành, các cấp, nhân dân, các doanh nghiệp được biết và phối hợp thực hiện.

Quyết định phê duyệt xem tại đâyCông văn công bố dự án xemtại đây.

Hải An