Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp ở tỉnh Phú Yên

7/20/2017 8:06:41 AM
Ngày 17/7/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Quy chế phối hợp gồm có 3 chương và 15 điều áp dụng đối với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện và cấp xã, các tổ chức cá nhân có hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Quy chế quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm thực hiện của các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quy chế quy định sự phối hợp chặt chẽ giữa  Sở Công Thương là cơ quan đầu mối với các cơ quan khác có liên quan như Công an tỉnh, Sở Y tế, Cục thuế tỉnh và các sở ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung phối hợp chủ yếu tập trung vào việc cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Phân công cán bộ lãnh đạo, công chức tại từng cơ quan làm đầu mối liên hệ, phối hợp; Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng; Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất; Tham mưu hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Việc ban hành Quy chế phối hợp là nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cấp. các ngành đối với hoạt động bán hàng đa cấp; đồng thời, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự, an sinh xã hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2017./.

         Nội dung Nội dung chi tiết Quy chế xem tại đây.

 

Hồng Hạnh