Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo danh sách 16 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có Giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp do Sở Công thương Hà Nội cấp đã hết hiệu lực.

12/27/2016 7:58:17 AM
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại 16 doanh nghiệp đã được Sở Công Thương Hà Nội cấp Giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 110/2015/NĐ-CP và các Giấy đăng ký này đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. Đồng thời, các doanh nghiệp này chưa được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Theo quy định tại khoản 2 điều 19 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì 16 doanh nghiệp này có nghĩa vụ thực hiện thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị giải tỏa tiền ký quỹ với Sở Công Thương Hà Nội, đồng thời giải quyết nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật. Tính đến hết ngày 08/12/2016 các doanh nghiệp này chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong thủ tục nêu trên với Sở Công Thương Hà Nội.

Để tránh xảy ra tình trạng 16 doanh nghiệp nêu trên vẫn tiến hành thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc cố tình né tránh trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, tạo môi trường kinh doanh không lành mạnh, nguy cơ gây mất ổn định trật tự xã hội, Sở Công Thương Phú Yên thông báo công khai danh sách 16 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có Giấy đăng ký do Sở Công Thương Hà Nội cấp đã hết hiệu lực để người dân được biết thông tin và lưu ý:

- Không tham gia hoạt động bán hàng đa cấp với các doanh nghiệp này khi doanh nghiệp chưa được Cục Quản lý cạnh tranh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.

- Người tham gia bán hàng đa cấp chủ động đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp giải quyết các quyền lợi của mình trong quá trình hoạt động bán hàng đa cấp (nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành các nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật)./.

Danh sách 16 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đính kèm./.

Hồng Hạnh