Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục các cửa hàng xăng dầu (CHXD) được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống CHXD; các điểm đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án CHXD trên địa bàn tỉnh

7/14/2016 7:48:28 AM
Ngày 08/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1540/QĐ-UBND về các cửa hàng xăng dầu được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu; các điểm đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

      Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục: 09 cửa hàng xăng dầu được điều chỉnh vị trí Quy hoạch; 14 cửa hàng xăng dầu được bổ sung vào quy hoạch xây mới; 01 cửa hàng xăng dầu đưa ra khỏi quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020 và đưa 12 cửa hàng xăng dầu ra khỏi đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xăng dầu trên địa bàn tỉnh (đã được Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt tại điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 02/7/2014).

         Thông tin cụ thể của Quyết định này xem tại đây.

 Lê Hải An