Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định mới đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thép.

5/12/2016 5:34:52 PM
Ngày 31/12/2015, Liên Bộ Công Thương – Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về Quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu (thay thế Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ KH&CN).

 

- Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thép:

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thép có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng (hay còn gọi là tiêu chuẩn cơ sở) cho sản phẩm thép trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Tiêu chuẩn công bố hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.

+ Sản phẩm thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định và đăng ký kiểm tra nhà nước.

+ Việc ghi nhãn đối với các sản phẩm thép trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25/7/2007 của bộ Khoa học và công nghệ về việc bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN.

- Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất thép có sử dụng thép nhập khẩu làm nguyên liệu:

       + Phải thực hiện việc xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép tại Sở Công Thương:

 

Hồ sơ xin xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép, gồm:

  - Giấy đề nghị xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông với số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong thời gian nhất định theo kê khai;

  - Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân;

  - Bản thuyết minh cơ sở vật chất (diện tích nhà xưởng, kho bãi, dây chuyền công nghệ), năng lực sản xuất của tổ chức, cá nhân, chủng loại sản phẩm và nhu cầu thép làm nguyên liệu sản xuất (tấn/năm) có ký tên, đóng dấu của đại diện tổ chức, cá nhân.

(Trình tự thủ tục cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép xem tại mục Thủ tục hành chính).

 

 + Phải thực hiện kê khai thép nhập khẩu và được Bộ Công Thương xác nhận (đối với thép được phân loại theo mã HS quy định tại Mục 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN).

Danh sách các tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tại địa chỉ www.tcvn.gov.vn.

Danh sách các tổ chức thử nghiệm được chỉ định đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn

 

- Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm thép lưu thông ra thị trường thì tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu thép phải công bố tiêu chuẩn áp dụng (Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) và ghi nhãn cho hàng hóa thép (Điều 11, Điều 12 Nghị định 89/2006/NĐ-CP).

PHÒNG QLXNK