Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Triển khai Thông tư số 34/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hệ thống thông tin năng lượng.

1/10/2020 4:40:11 PM
Ngày 28/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.

            Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động cung cấp, thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin năng lượng; các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan đến công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin năng lượng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thông tin năng lượng.

Thông tin năng lượng cung cấp các số liệu, dữ liệu, thông tin về cung cấp, chuyển đổi và sử dụng; đặc điểm kỹ thuật của hạ tầng cơ sở năng lượng; giá năng lượng; chỉ tiêu thống kê năng lượng và các thông tin khác liên quan đến năng lượng. Hệ thống thông tin năng lượng là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác và cung cấp thông tin năng lượng phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước về năng lượng và phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, Thông tư số 34/2019/TT-BCT ngày 28/11/2019 của Bộ Công Thương quy định các nguyên tắc chung việc thu thập đầy đủ, toàn diện và chính xác thông tin năng lượng; quản lý, lưu trữ, bảo quản thông tin năng lượng và xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng đảm bảo sử dụng lâu dài, an toàn thông tin; hiệu quả, khả thi, tiết kiệm chi phí, nguồn lực; công bố, cung cấp, khai thác, sử dụng thuận tiện, kịp thời cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; chế độ bảo mật thông tin cho các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin năng lượng.

Nội dung Thông tư còn quy định rõ việc thu thập, xử lý, tổng hợp và công bố thông tin năng lượng. Các Đơn vị thực hiện báo cáo theo các mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư. Thời hạn báo cáo là trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp sau năm báo cáo./.

Xem chi tiết nội dung Thông tư 34/2019/TT-BCT ngày 28/11/2019 của Bộ Công Thương tại đây.

 

Huỳnh Huy Cận