Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quyết định ban hành Quy định về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh

6/24/2019 7:37:47 AM
Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND Quy định về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh.

          Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND Quy định về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh.

          Theo Quyết định này, UBND tỉnh quy định thống nhất việc tổ chức, phối hợp của các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo hướng một cửa liên thông gồm các thủ tục: Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên không theo chu kỳ; ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

Đồng thời, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Công Thương làm đầu mối kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019./.

             (Tệp đính kèm Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 xem tại đây)

Ngọc Phước