Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

11/25/2016 3:07:18 PM
Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

Sở Công Thương Phú Yên thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 7h00 ngày 01 tháng 12 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2016.

5. Địa điểm phát hành HSMT: Tại Sở Công Thương Phú Yên, số  78-80 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3842127; Fax: 057.3841585; Email: socongthuong@sctphuyen.gov.vn

6. Giá bán 01 bộ HSMT:    2.000.000 đồng (Hai triệu đồng Việt Nam).

7. Bảo đảm dự thầu:            Không.

8. Thời điểm đóng thầu:     08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2016.

9. Thời điểm mở thầu:        08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2016.

Sở Công Thương Phú Yên thông báo đến quý đơn vị biết và đăng ký mua hồ sơ mời thầu Tư vấn Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

 

Xem Thông tin chi tiết của Thông báo mời thầu tại đây.

Phòng QLNL