Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Hội nghị phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hướng dẫn tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

12/5/2011 3:30:03 PM
Hội nghị phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hướng dẫn tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin; hướng dẫn các đơn vị lập phương án sử dụng điện tiết kiệm tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày 02/12/2011, Sở Công Thương Phú Yên tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hướng dẫn tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin; hướng dẫn các đơn vị lập phương án sử dụng điện tiết kiệm tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm sử dụng các dạng năng lượng truyền thống bằng các giải pháp ứng dụng năng lượng mới.

 

Đến dự Hội nghị có đại diện của Văn phòng UBND Tỉnh, UBMT TQVN Tỉnh, Liên đoàn lao động Tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Đoàn khối cơ quan DCĐ Tỉnh, Đoàn TNCS HCM Tỉnh; cán bộ, công chức văn phòng Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc; đại diện các sở, ngành, Lãnh đạo UBND các huyện Tây Hòa, Tuy An, Sơn Hòa và lãnh đạo các phòng kinh tế/kinh tế-hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe phổ biến nội dung Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, các biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính Phủ và Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức dự họp. Đồng thời các đại biểu dự họp cũng nắm được tình hình triển khai tiết kiệm điện và kết quả thực hiện tiết kiệm điện năm 2010 và 2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo báo cáo của Công ty Điện lực Phú Yên.

 

           Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Đào Tấn Cam - Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các đãi biểu dự họp tham mưu với Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo xây dựng quy chế sử dụng điện và công khai trong nội bộ cơ quan; xây dựng phương án sử dụng điện hàng năm đảm bảo tiết kiệm ít nhất 10% chi phí sử dụng điện của cơ quan, đơn vị mình gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/01/hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Công Thương./.

                                                                                                  Hồ Đại Nghĩa

                                                                                     Phòng Quản lý Năng lượng