Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019, năm 2020

5/27/2019 4:43:55 PM
Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến năm 2025; Ngày 21/5/2019, Sở Công Thương có văn bản số 377/SCT-QLCN về việc đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh năm 2019, năm 2020.

              Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu các nội dung quy định tại Kế hoạch số 208/KH-UBND; Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi hoạt động phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để xác định nhu cầu, đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh năm 2019 và năm 2020:

- Nội dung đăng ký: Căn cứ các nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Kế hoạch số 208/KH-UBND để đăng ký thực hiện;

- Hồ sơ đề án: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển CNHT ban hành kèm theo Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (lưu ý: Các mẫu biểu thay cụm từ “Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương” thành “Sở Công Thương Phú Yên”);

Hồ sơ đề án của các đơn vị, doanh nghiệp lập thành 02 bộ gửi về Sở Công Thương Phú Yên (địa chỉ: Số 80, đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa) trước ngày 05/6/2019 theo dấu Bưu điện hoặc dấu đóng Công văn đến của Văn thư Sở.

Nội dung chi tiết các văn bản có liên quan xem tại đây. Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/11/2018; Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019; Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017; Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 03/4/2017

Trần Doãn Thu