Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1/2/2019 7:41:07 AM
Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm 2018 đến năm 2025.

 

Theo Kế hoạch, với mục tiêu cụ thể là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp: Dệt may - da giày; linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su linh kiện phụ tùng điện - điện tử; công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày: Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may da giày trên địa bàn tỉnh đạt trên 15% và đến năm 2025 đạt 30-40%; lĩnh vực linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử: Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lcung ứng đạt trên 20% nhu cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành sản xuất thiết bị y tế và ngành điện - điện tử trên địa bàn tỉnh và đến năm 2025 đạt trên 35%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao: Phát triển sản xuất vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm và dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao; hình thành các doanh nghiệp bảo trì, sửa chữa máy móc đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm tiền đề phát triển doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phần mềm phục vụ các ngành này.

Các nội dung triển khai thực hiện gồm: Kết ni, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong qun trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyn giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

Hình ảnh minh họa

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngànhUBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng Kế hoạch hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả sau khi được phê duyệt; thực hiện các nội dung hỗ trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Trung ương nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ;…

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Chi triết phụ lục xem tại đây