Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam.

9/4/2018 9:53:50 AM
Ngày 16/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2903/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025.

           Theo Quyết định, với mục tiêu cụ thể: Giai đoạn đến 2020, tỉ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt từ 30-35%; tỉ trọng hàng chế biến chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 85 - 90%; lao động trong công nghiệp và xây dựng chiếm 25-30%; tốc độ tăng năng suất lao động trong ngành công nghiệp bình quân hàng năm cao hơn 5,5%; tăng trưởng giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến chế tạo (MVA) bình quân đạt từ 8-10%;... Giai đoạn đến 2025, tỉ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP được duy trì ở mức trên 35%, tỉ trọng hàng chế biến, chế tạo trong xuất khẩu được duy trì ở mức trên 85%; thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh công nghiệp với các nước ASEAN-4; năng suất trong ngành công nghiệp tăng bình quân từ 6-7%; một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu;...

         

 

Hình ảnh minh họa: Phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo

 

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động và tích cực góp phần vào sự nghiệp chung của toàn ngành nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025 với các nhiệm vụ, giải pháp sau: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế cơ cấu lại ngành công nghiệp; thúc đẩy, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành công nghiệp; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình đã được phê duyệt; thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước trong các ngành công nghiệp nhằm phát huy hiệu quả của các nguồn lực; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp tư nhân; điều chỉnh phân bổ không gian công nghiệp phù hợp với định hướng cơ cấu lại các ngành công nghiệp; xây dựng năng lực hỗ trợ cơ cấu lại các ngành công nghiệp; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực nhằm cung cấp các giải pháp hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Văn Quý