Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bổ sung một số mặt hàng vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

5/28/2018 8:26:33 AM
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

          Ngày 09/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được để các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện không khuyến khích nhập khẩu và hạn chế tiếp cận ngoại tệ. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty nhà nước căn cứ vào các danh mục đã được công bố, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/4/2010.

Theo Quyết định, một số mặt hàng được bổ sung vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, cụ thể như sau:

Mã số hải quan HS

Tên mặt hàng

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

Tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước (%)

Nhóm

Phân nhóm

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 25

BFP 25

- Đường kính ngoài: 32 + 2.0

- Đường kính trong: 25 + 2.0

- Độ dày thành ống: 1.5 + 0.30

- Bước ren: 8 + 0.5

 

 

54,13

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 30

BFP 30

- Đường kính ngoài: 40 + 2.0

- Đường kính trong: 30 + 2.0

- Độ dày thành ống: 1.5 + 0.30

- Bước ren: 10 + 0.5

 

 

52,72

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 40

BFP 40

- Đường kính ngoài: 50 + 2.0

- Đường kính trong: 40 + 2.0

- Độ dày thành ống: 1.5 + 0.30

- Bước ren: 13 + 0.8

 

 

51,83

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 50

BFP 50

- Đường kính ngoài: 65 + 2.0

- Đường kính trong: 50 + 2.0

- Độ dày thành ống: 1.7 + 0.30

- Bước ren: 17 + 1.0

 

 

51,04

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 65

BFP 65

- Đường kính ngoài: 85 + 2.5

- Đường kính trong: 65 + 2.5

- Độ dày thành ống: 2.0 + 0.30

- Bước ren: 21 + 1.0

 

 

49,81

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 80

BFP 80

- Đường kính ngoài: 105 + 3.0

- Đường kính trong: 80 + 3.5

- Độ dày thành ống: 2.1 + 0.35

- Bước ren: 25 + 1.0

 

 

49,34

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 90

BFP 90

- Đường kính ngoài: 112 + 3.5

- Đường kính trong: 90 + 3.5

- Độ dày thành ống: 2.1 + 0.35

- Bước ren: 25 + 1.0

 

 

49,25

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 100

BFP 100

- Đường kính ngoài: 130 + 4.0

- Đường kính trong: 100 + 4.0

- Độ dày thành ống: 2.2 + 0.40

- Bước ren: 30 + 1.0

 

 

49,06

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 125

BFP 125

- Đường kính ngoài: 160 + 4.0

- Đường kính trong: 125 + 4.0

- Độ dày thành ống: 2.4 + 0.60

- Bước ren: 38 + 1.0

 

 

48,07

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 150

BFP 150

- Đường kính ngoài: 188 + 4.0

- Đường kính trong: 150 + 4.0

- Độ dày thành ống: 2.8 + 0.80

- Bước ren: 45 + 1.0

 

 

48,65

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 160

BFP 160

- Đường kính ngoài: 200 + 4.0

- Đường kính trong: 160 + 4.0

- Độ dày thành ống: 3.0 + 0.80

- Bước ren: 50 + 1.0

 

 

48,55

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 175

BFP 175

- Đường kính ngoài: 230 + 4.0

- Đường kính trong: 175 + 4.0

- Độ dày thành ống: 3.5 + 1.00

- Bước ren: 55 + 1.0

 

 

48,43

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 200

BFP 200

- Đường kính ngoài: 260 + 4.5

- Đường kính trong: 200 + 4.0

- Độ dày thành ống: 4.0 + 1.50

- Bước ren: 60 + 1.0

 

 

48,35

3917

21

00

 

Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 250

BFP 250

- Đường kính ngoài: 320 + 5.0

- Đường kính trong: 250 + 5.0

- Độ dày thành ống: 4.5 + 1.50

- Bước ren: 70 + 1.0

 

 

48,19

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

              Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Văn Quý