Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

4/16/2018 3:04:45 PM
Ngày 29/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020.

                Theo Chương trình, với mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng cơ bản để kêu gọi, xúc tiến, đặc biệt là thu hút và triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư quy mô lớn; phát triển các ngành, lĩnh vực tại các khu vực ven biển, cửa khẩu và các khu vực khác có tiềm năng; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Theo đó, Chương trình gồm có 05 dự án đầu tư hạ tầng: K​hu kinh tế ven biển; khu kinh tế cửa khẩu; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu công nghệ cao; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong đó, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp với các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu: Hệ thống xử lý nước thải tập trung; hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đường gom, đường vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tổng kinh phí huy động thực hiện dự án là 4.027,1 tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn), trong đó ngân sách trung ương là 3.227,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác là 799,8 tỷ đồng.

Chương trình cũng đề ra một số giải pháp chủ yếu như: Cơ quan thực hiện Chương trình và các Dự án thành phần thuộc Chương trình ở trung ương, địa phương có trách nhiệm huy động các nguồn lực hợp pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kết quả nhiệm vụ của Dự án (gồm: Vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; thực hiện lồng ghép giữa các chương trình, dự án có cùng mục tiêu, nội dung, hoạt động; nguồn lực huy động hợp pháp khác); hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về đầu tư công; tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như: Chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình ở địa phương; rà soát, đề xuất xây dựng, chuẩn bị và thẩm định hồ sơ dự án/công trình đầu tư kết cấu hạ tầng cho phù hợp; chủ động huy động nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác;…

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Văn Quý