Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

9/8/2017 3:32:29 PM
Ngày 31/8/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

             Thông tư trên áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, hoạt động của cụm công nghiệp.

Về lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp: Sở Công Thương chủ trì tổ chức lập Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến thỏa thuận trước khi phê duyệt quy hoạch.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Đối với cụm công nghiệp được quyết định thành lập, mở rộng theo thủ tục, quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP thì dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; Nội dung, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư tiến hành đồng thời lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Nội dung, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp trên địa bàn cấp huyện không có Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và không thành lập Ban Quản lý cụm công nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đơn vị sự nghiệp công lập hiện có trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Về các mẫu văn bản, quy chế quản lý về cụm công nghiệp: Quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này để các địa phương căn cứ áp dụng cho phù hợp thực tế.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định trách nhiệm cụ thể của Cục Công Thương địa phương; Sở Công Thương và Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2017.

             Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Nguyễn Văn Quý