Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

6/30/2017 3:43:14 PM
Ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

         Theo đó, bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 gồm các sản phẩm:

1. Tôm nước lợ (gồm: Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng);

2. Cà phê Việt Nam chất lượng cao;

3. Sâm Việt Nam.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngoài các cơ chế chính sách đã được quy định tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù của từng sản phẩm quốc gia trên.

Như vậy, đến nay đã có 12 sản phẩm trong danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguyễn Văn Quý