Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Phú Yên: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về khuyến công.

1/16/2017 1:55:25 PM
Nhằm cụ thể hóa cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công tại địa phương phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về khuyến công; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, “Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2016 và bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1426/2002/QĐ-UB ngày 27/5/2002 về hỗ trợ, cho vay và quản lý kinh phí khuyến công, số 1392/2003/QĐ-UB ngày 20/6/2003 về việc ban hành Quy định tạm thời về chế độ khen thưởng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí khuyến công và các quy định trước đây trái với Quyết định 73/2016/QĐ-UBND; “Quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh” ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Chính sách khuyến công của tỉnh đã quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng; danh mục ngành nghề, lĩnh vực, điều kiện được hỗ trợ; địa bàn - ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên; nguyên tắc xét và mức kinh phí ưu tiên; nội dung, mức chi hoạt động khuyến công địa phương; nguồn kinh phí khuyến công địa phương quản lý kinh phí khuyến công địa phương các cấp; trình tự hỗ trợ; tạm ứng, thanh lý hợp đồng, quyết toán kinh phí và chứng từ chi đối với một số nội dung hoạt động khuyến công; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn; quy định áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương về khuyến công và công nghiệp hỗ trợ.

 

Hai văn bản trên được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn; thực hiện hoạt động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định 73/2016/QĐ-UBNDNghị quyết 63/2016/NQ-HĐND./.