Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Kế hoạch phát triển 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Phú Yên.

6/27/2016 4:26:08 PM
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển 06 ngành công nghiệp ưu tiên.

Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh Phú Yên đã có Quyết định số 1293/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Kế hoạch Việt – Nhật).

Description: http://korean.viettonkin.com.vn/upload/46131.jpg

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả Quyết định số 1043/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung tổ chức kết nối, tạo dựng mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài nước (nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản); Tạo thuận lợi để đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài; Thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 6 ngành công nghiệp ưu tiên sau:

- Máy nông nghiệp;

- Chế biến nông, thủy sản;

- Đóng tàu;

- Môi trường và tiết kiệm năng lượng;

- Sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô;

- Điện tử.

Đây là những ngành công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế, đóng vai trò dẫn dắt nhu cầu, tạo sự lan tỏa thu hút đầu tư và phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế để nhanh chóng nắm bắt các cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Kế hoạch cũng đã đề ra nhiều giải pháp và nhiệm vụ thực hiện tập trung vào: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch, cơ chế, chính sách; Cải cách thủ tục hành chính; Xúc tiến đầu tư; Đào tạo và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Từ đó mở ra nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường chuyển giao công nghệ; giao lưu, tìm kiếm đối tác nước ngoài.

Tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư phát triển vào các ngành công  nghiệp trên, xin vui lòng liên hệ:

Sở Công Thương Phú Yên

78 – 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Phòng Kế hoạch - Tài chính    - ĐT: 057. 3841836

Phòng Quản lý Công nghiệp   - ĐT: 057. 3841909

Tải nội dung Quyết định 1293/QĐ-UBND và Kế hoạch tại đây./.

 

Đại Thành