Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

1/20/2016 7:12:16 AM
Ngày 11/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BCT Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Theo Thông tư, nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, gồm: Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu quy định liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và các biện pháp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất (kiểm tra hồ sơ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; hồ sơ công bố hợp chuẩn; hồ sơ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn; hồ sơ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa,…); Kiểm tra công tác kiểm soát quá trình sản xuất của cơ sở sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm và duy trì sự đảm bảo chất lượng (kiểm tra hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm, kiểm tra toàn bộ hoặc một trong các giai đoạn của quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm,…); Thử nghiệm mẫu để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với quy định kỹ thuật/tiêu chuẩn công bố áp dụng/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thực hiện theo quy định của pháp luật;...

Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp phát hiện cơ sở sản xuất vi phạm thì xử lý như sau: Đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu cơ sở sản xuất thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời hạn quy định ghi rõ trong biên bản và không được phép đưa sản phẩm không phù hợp ra lưu thông trên thị trường trong thời gian khắc phục; Trường hợp sau khi có yêu cầu của đoàn kiểm tra mà vẫn tiếp tục vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, mức độ và quy mô ảnh hưởng, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, tên sản phẩm không phù hợp và mức độ không phù hợp của sản phẩm; Sau khi có thông báo mà vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

Chi tiết Thông tư xem tại đây./.

Văn Quý