Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

11/2/2015 1:54:48 PM
Các địa phương thuộc phạm vi, đối tượng hỗ trợ vốn ngân sách trung ương được xem xét hỗ trợ tối đa không quá 01 khu công nghiệp và 01 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 được phân bổ cụ thể cho 21 chương trình mục tiêu.

Đối với đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Ưu tiên các khu, cụm công nghiệp thuộc các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; Các địa phương thuộc phạm vi, đối tượng hỗ trợ vốn ngân sách trung ương được xem xét hỗ trợ tối đa không quá 01 khu công nghiệp và 01 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020; Các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên hỗ trợ tối đa trong 5 năm là 170 tỷ đồng/địa phương, trong đó vốn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp ít nhất là 120 tỷ đồng; Các địa phương khác hỗ trợ tối đa 150 tỷ đồng/địa phương, trong đó vốn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp ít nhất là 100 tỷ đồng; Vốn đầu tư được sử dụng ưu tiên theo thứ tự: (1) Hệ thống xử lý nước thải tập trung; (2) Hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu, cụm công nghiệp; (3) Đường gom, đường vào khu, cụm công nghiệp.

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

Trần Doãn Thu