Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992
Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992
Tăng cường thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 08/5/2012, Sở Công Thương đã có Công văn số 275/SCT-QLCN yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê định kỳ.
Một số văn bản hướng dẫn tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông Thôn mới
Nhằm triển khai thực hiện tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và tiêu chí số 7 (chợ nông thôn mới) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Sở Công Thương Phú Yên cung cấp một số văn bản hướng dẫn về tiêu chí điện và tiêu chí chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Bộ Tài chính vừa có Thông tư ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2012.
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối