Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Công Thương
Ngày 20/5/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên và Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện.
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020
Từ ngày 01/5/2020, một số quy định pháp luật liên quan đến ngành công thương sẽ có hiệu lực thi hành
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020
Từ ngày 01/4/2020, một số quy định liên quan đến lĩnh vực năng lượng sẽ có hiệu lực thi hành
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020
Từ ngày 01/3/2020, một số thông tư của ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành
Giới thiệu Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2020
Từ ngày 01/01/2020, nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Tuyển dụng công chức năm 2019 Tỉnh Phú Yên
Tuyển dụng công chức năm 2019 Tỉnh Phú Yên
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 9/2019
Một số văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 9 năm 2019
Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Ngày 25/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.