Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2017
Công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (đợt 1)
Theo đó 115 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, được tiếp nhận 15 TTHC và trả kết quả 115 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1)
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2017
Thông báo tuyển nhân viên lái xe
Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo tuyển 01 lái xe
Công bố Thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 30/5/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1071/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2017
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2017
Các chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2017
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí điện huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Sở Công Thương Phú Yên hướng dẫn thực hiện và đánh giá tiêu chí điện huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
Tuyển dụng
Ngày 22/3/2017 Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo tuyển dụng: 12 lao động hợp đồng
Công bố Thủ tục hành chính ban hành mới; bổ sung, sửa đổi và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 09/3/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính ban hành sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBDN cấp huyện.