Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2020
Từ ngày 01/01/2020, nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Tuyển dụng công chức năm 2019 Tỉnh Phú Yên
Tuyển dụng công chức năm 2019 Tỉnh Phú Yên
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 9/2019
Một số văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 9 năm 2019
Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Ngày 25/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 8/2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 8 năm 2019
Công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú yên
Ngày 19/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú yên.
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7/2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 7 năm 2019
Thư chúc mừng của UBND tỉnh Phú Yên nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4
Thư chúc mừng của lãnh đạo UBND tỉnh gửi cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Yên nhân ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4
Chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 4/2019
Một số chính sách nổi bật liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 4 năm 2019