Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Sở Công Thương công bố Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Sở Công Thương xây dựng và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả tại Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 29/12/2016. Kế hoạch này đã được Sở Công Thương công bố nhằm giúp các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp trong công tác phòng ngừa và kịp thời ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt và công bố Dự án: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 30/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Sở Công Thương đã thực hiện công bố dự án theo quy định.
Hội thảo cung – cầu phân bón trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Được sự cho phép của UBND Tỉnh, sáng ngày 08/4/2016 tại Khách sạn Long Beach (số 17 Độc Lập, TP. Tuy Hòa) Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh tổ chức Hội thảo cung – cầu phân bón trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Áp dụng khoảng cách an toàn về sử dụng VLNCN đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Thông báo về khoảng cách an toàn về sử dụng VLNCN đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Quy định về phối hợp nổ mìn khai thác đá VLXD TT tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Ngày 11/5/2015, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn khai thác đá VLXDTT tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Hướng dẫn thực hiện ghi nhãn phân bón vô cơ.
Để thực hiện việc ghi nhãn phân bón vô cơ đúng quy định của pháp luật, Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung về ghi nhãn phân bón vô cơ cụ thể như sau:
Hướng dẫn thực hiện quản lý phân bón vô cơ, việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ, cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác.
Ngày 30/9/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Ngày 22/10/2014 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2014/TT-BCT quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
Thông báo về việc tham gia giải thưởng môi trường năm 2014.
Giải thưởng môi trường là giải thưởng nhằm động viên khuyến khích và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công việc phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội và bảo vệ môi trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
Kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2013
Ngày 29-30/11/2013, Sở Công Thương Phú Yên đã tổ chức “Lớp Kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2013”.