Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020
Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học.
Thông tin về Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu
Sở Công Thương nhận được Công văn số 242/HC-QLHC ngày 20/3/2020 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương V/v thông báo hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên minh Châu Âu.
Triển khai QCVN 01:2019/BCT “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ”.
Ngày 21/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32/2019/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (QCVN 01:2019/BCT).
Nghị định số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Ngày 30/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
Ban hành Quyết định số 910/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035.
Ngày 25/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 910/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035.
Triển khai các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Từ ngày 01/7/2018, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ có hiệu lực thi hành (gồm: Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ và Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp)
Thực hiện quản lý phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón
Ngày 20/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013
UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1240/QD-UBND ngày 22/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020
Sự kiện Kết nối cung cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Từ ngày 27/6/2017 đến 28/6/2017 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện “Kết nối cung cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế thành phố Cần Thơ