Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Giới thiệu

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

Giám đốc: Đào Tấn Cam

 

 

 

 

 

  

Điện thoại: 057-3.842.424

 

Di động: 0913.410.980

 

Email: camdt@sctphuyen.gov.vn

             

 

 

 

             Nhiệm vụ:

            - Phụ trách chung, quản lý toàn bộ các hoạt động công tác của Sở Công Thương được quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 và Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh.

- Chủ tài khoản và là người phát ngôn của Sở Công Thương.

- Chỉ đạo các công tác: quy hoạch, kế hoạch, các cân đối, chủ trương đầu tư trong phát triển ngành, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế; cơ chế, chính sách phát triển ngành, cải cách hành chính nhà nước; tổ chức, biên chế và cán bộ; thi đua, khen thưởng, phòng chống tham nhũng, thanh tra, pháp chế; lĩnh vực hóa chất, khai thác và chế biến khoáng sản.

-Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Kỹ thuật ATCN, Thanh tra, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại, Trung tâm Tư vấn công nghiệp & Tiết kiệm năng lượng.

 

 

 

  Phó Giám đốc kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh: Huỳnh Công Điềm                     

 

 

 

 

 

 Điện thoại: 057-3.843.263


Di động: 0983.165.965

 

Email: diemhc@qlttphuyen.gov.vn 

 

 

 

 

           Nhiệm vụ:

               - Giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tất cả các nhiệm vụ của Chi cục do UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm.

- Đầu mối quan hệ với các tổ chức hội trong tỉnh;

- Điều hòa các hoạt động có tính chất hành chính của Chi cục quản lý thị trường và 02 trung tâm.

- Theo dõi công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, kinh tế hợp tác, xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện dự án sản phẩm, sản vật biển. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Bích

 


 

 

 

 Điện thoại: 057-3.843.263

 

 Di động: 0905.259.206

 

 Email: bichntk@sctphuyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

        Nhiệm vụ:

            - Thay mặt Giám đốc Sở xử lý công việc khi Giám đốc đi vắng.

- Chỉ đạo công tác: phát triển thị trường trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông thôn, miền núi, công tác quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp; thông tin thương mại và thương mại điện tử.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Phòng Quản lý thương mại, Văn phòng.

- Giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính của Sở, thi đua khen thưởng, kỷ luật; chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách hành chính, hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

 

 Điện thoại: 057-3.556.825

 

 Di động: 0169.233.9610 

 

 Email: tuannt@sctphuyen.gov.vn

  

         Nhiệm vụ:

         - Phụ trách ngành năng lượng, ngành công nghiệp nặng (cơ khí, luyện kim), ngành công nghiệp tiêu dùng; cụm công nghiệp; công nghiệp quốc phòng; an ninh trật tự; phòng chống lụt bão; an toàn giao thông; môi trường của ngành Công Thương và an toàn công nghiệp.

         - Chủ tịch Hội đồng khoa học Sở.

         - Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý năng lượng, Phòng Quản lý công nghiệp.

 

 


Ngoài các nhiệm vụ nêu trên các phó giám đốc còn có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, giám đốc Sở trực tiếp giao.

- Kiểm tra thủ tục hành chính, kiểm soát và ký ban hành các loại văn bản, giấy phép, tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành của tỉnh, quyết định các khoản chi tiêu phục vụ công tác chuyên môn theo lĩnh vực phân công, phụ trách.

 

 

 

 

 

 

II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

 

Văn phòng Sở

a) Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

                Điện thoại cơ quan: 057- 3.841638 

Di động: 0982200997

Email: hanhntm@sctphuyen.gov.vn

b) Phó Chánh Văn phòng: Trần Văn Lợi

Điện thoại cơ quan: 057- 3.841408

Di động: 0979793498

Email: loitv@sctphuyen.gov.vn

c) Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, tổ chức biên chế, quản lý hồ sơ cán bộ công chức và lao động khối Sở và các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh; thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động khối các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật;

- Trình Giám đốc Sở quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, nâng lương, nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động các đơn vị thuộc Sở theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật;

- Tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác lao động, tiền lương, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp…;

- Chủ trì trong soạn thảo, xây dựng nội quy, quy chế làm việc và các quy chế khác có liên quan đến trách nhiệm của Sở, đồng thời đôn đốc, giám sát cán bộ, công chức, viên chức và lao động thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nội quy, các quy chế cơ quan ban hành;

- Theo dõi giúp lãnh đạo Sở xây dựng và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác tuần, công tác tháng, quý, năm của Sở. Tổng hợp, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các văn bản chỉ đạo và kết luận của lãnh đạo Sở tại các buổi làm việc và giao ban; tổng hợp xây dựng báo cáo phục vụ hội nghị giao ban của Sở theo quy chế ban hành;

- Tổ chức việc phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc và tiếp khách của lãnh đạo Sở;

- Tiếp nhận, đăng ký và trình lãnh đạo Sở xử lý văn bản đến; chuyển giao văn bản đến cho các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện sau khi đã có ý kiến xử lý của lãnh đạo Sở; theo dõi việc xử lý văn bản đến (văn bản có yêu cầu phúc đáp) của các phòng; thực hiện công tác lưu trữ tài liệu; quản lý và phát hành văn bản đi; quản lý và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo đúng quy định;

- Là đầu mối trong việc xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước của Sở. Thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc các lĩnh vực giải quyết của Sở, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm theo quy định;

- Làm thường trực các Ban chỉ đạo của Sở: Ban chỉ đạo các cuộc vận động xây dựng cơ quan; Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Ban chỉ đạo ISO hành chính; Thường trực các Hội đồng: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật;

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan an toàn về ANTT, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai; công tác đối ngoại và đối nội của Sở, đảm bảo vệ sinh cơ quan xanh, sạch, đẹp;

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật cán bộ công chức, viên chức lao động theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;

- Trang bị, quản lý tài sản cơ quan, đảm bảo phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho mọi hoạt động cơ quan thường xuyên và đột xuất như: lái xe, thủ quỹ, bảo vệ, phục vụ…

 

 

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính

a) Trưởng phòng: Lê Kim Chung 

Điện thoại cơ quan: 057- 3.841836 

Di động: 0983.262.205

Email: chunglk@sctphuyen.gov.vn

b) Phó trưởng phòng: Lê Thị Thu Hòa

            Điện thoại cơ quan: 057- 3.841836

            Di động: 01236.006.836

            Email: hoaltt@sctphuyen.gov.vn

c) Chức năng, nhiệm vụ

- Công tác xây dựng quy hoạch chiến lược, công tác đầu tư, xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh; chủ trì, tham mưu cho Giám đốc Sở theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các chủ trương đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực Công Thương;

- Công tác tài chính ngành và tài chính các đơn vị trực thuộc: lập kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư phát triển các lĩnh vực thuộc ngành quản lý;

- Tổ chức, thẩm định, thẩm tra các báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của pháp luật, xây dựng các dự án, đề án đầu tư phát triển của ngành;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác phát triển công nghiệp và thương mại với các Sở Công Thương theo chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND tỉnh ký kết;

- Chủ trì việc thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất; phân tích, xử lý và cung cấp thông tin tình hình hoạt động của ngành công thương trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công Thương; các báo cáo khác cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết về tình hình hoạt động của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, quyết định, chỉ thị về quản lý sản xuất kinh doanh và dịch vụ thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

Phòng Quản lý Công nghiệp

 a) Trưởng phòng: Nguyễn Bảo Long 

Điện thoại cơ quan: 057-3.841909 

Di động: 0905.677.070 

Email: longnb@sctphuyen.gov.vn

b) Phó phòng: Trần Doãn Thu 

Điện thoại cơ quan: 057-3.841909 

Di động: 0914.010.272

Email: thutd@sctphuyen.gov.vn

c) Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các dự án, đề án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, phân tích tình hình và đề xuất các giải pháp phát triển SXCN trên địa bàn tỉnh; chủ trì việc xây dựng cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp và thương mại; quản lý các doanh nghiệp SXCN;

- Tổ chức tuyên truyền thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, điểm CN-TTCN và làng nghề TTCN trên địa bàn tỉnh theo đề án và kế hoạch được duyệt;

- Phối hơp các ngành chức năng kiểm tra giám sát các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất CN-TTCN về thực hiện đúng pháp luật, cơ chế, chính sách theo quy định của nhà nước và của UBND tỉnh, đồng thời đề xuất, giải quyết những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp SXCN-TTCN trên địa bàn tỉnh yên tâm phát triển SXCN-TTCN;

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN, tình hình đầu tư phát triển cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Bộ Công Thương;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở - Phó ban thường trực BĐH chương trình mía, đường, sắn của tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình chế biến mía, đường, sắn trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

 

Phòng Quản lý Thương mại

 

a) Phó trưởng phòng: Phùng Thị Nguyệt

Điện thoại cơ quan: 057- 3.841907

Di động: 0972.438.382

Email: nguyetpt@sctphuyen.gov.vn

            b) Chức năng, nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện quy hoạch các dự án, đề án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương  mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương  mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đời sống đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại …);

- Tổng hợp và xử lý thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Quản lý các doanh nghiệp hoạt động thương mại, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ nhằm ổn định thị trường;

- Là đầu mối phối hợp các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh lưu thông hàng hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong tỉnh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp thương mại; doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ; đề xuất các biện pháp để tổ chức quản lý thị trường;

- Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực thương mại ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Thụ lý hồ sơ trình lãnh đạo Sở cấp hoặc thu hồi các loại giấy phép hoạt động thương mại (nội thương) thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực thương mại (nội thương) tại địa phương theo quy định của UBND Tỉnh và Bộ Công Thương; phân tích, đề xuất các biện pháp phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

a) Trưởng phòng: Phạm Đình Thi

Điện thoại cơ quan: 057-3842.737

Di động: 0913.427.059

Email: thipd@sctphuyen.gov.vn

 b) Phó trưởng phòng: Dương Thị Hồng Thắm

Điện thoại cơ quan: 057-3842.737

Di động: 0905.681.311

Email: thamdth@sctphuyen.gov.vn

c) Chức năng, nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp hồ trợ và phát triển hàng xuất khẩu;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

 - Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế thương mại quốc tế của địa phương

- Hướng dẫn việc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo qui định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

- Thụ lý hồ sơ trình lãnh đạo Sở cấp hoặc thu hồi các loại giấy phép hoạt động thương mại (ngoại thương) thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tại địa phương theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kỹ thuật An toàn Công nghiệp

 a) Phó phụ trách phòng: Võ Thanh Sơn 

Điện thoại cơ quan: 057- 3.843908 

Di động: 0909.892.287

Email: sonvt@sctphuyen.gov.vn

b) Chức năng, nhiệm vụ:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của Bộ, của UBND tỉnh, phát triển ngành cơ khí, luyện kim, các sản phẩm cơ - điện tử trọng điểm, ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn; các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí tự động hóa; điện tử công nghiệp; vật liệu mới, các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định quản lý nhà nước các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp-thương mại;

- Hướng dẫn thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, an toàn vệ sinh môi trường công nghiệp, an toàn hóa chất và an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thụ lý hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, sang chiết gas đối với các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thụ lý hồ sơ, trình Giám đốc quyết định thiết kế cơ sở các công trình công nghiệp theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan có liên quan của tỉnh thực hiện thanh tra kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí gas hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các đề tài KHKT trong ngành, việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng KHKT của Sở; phân tích, đánh giá trình độ công nghệ của các cơ sở SXCN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Quản lý Năng lượng

 a) Trưởng phòng: Võ Xuân Nguyễn 

Điện thoại cơ quan: 057- 3.842127 

Di động: 0905.141.127

Email: nguyenvx@sctphuyen.gov.vn

b) Phó trưởng phòng:Nguyễn Viết Quân

            Điện thoại cơ quan: 057- 3.842127

            Di động: 0982.200.252

            Email: quannv@sctphuyen.gov.vn

c) Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu lãnh đạo Sở giúp UBND Tỉnh thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực tỉnh, điện lực các huyện, thành phố thuộc tỉnh; quy hoạch bậc thang thủy điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu, khí và các dạng năng lượng khác, đồng thời giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch điện, năng lượng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn nhà đầu tư trình tự, thủ tục đầu tư các dự án điện độc lập, thủ tục đàm phán giá bán điện và ký kết hợp đồng mua bán điện, đồng thời giám sát việc triển khai đầu tư các dự án điện độc lập và tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND Tỉnh;

- Kiểm tra việc chấp hành quy trình vận hành hồ chứa của các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu, thu thập thông tin để kiến nghị cấp thẩm quyền chỉ định cơ quan chuyên môn xây dựng quy trình vận hành liên hồ của các nhà máy thuỷ điện;

- Thụ lý hồ sơ, thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt thiết kế cơ sở các dự án, công trình năng lương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý các dự án đầu tư của UBND tỉnh;

- Thụ lý hồ sơ, thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

          - Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán điện, thực hiện tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng trên địa bàn tỉnh;

          - Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về các hoạt động năng lượng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân kỹ thuật điện thuộc các tổ chức quản lý điện trên địa bàn tỉnh;

          - Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra giám sát điện năng và xử lý vi phạm về an toàn điện theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực, an toàn điện và năng lượng.

 

 

 

 

Thanh tra Sở

a) Chánh Thanh tra: Dương Phú Sơn

Điện thoại cơ quan: 057- 3.841116 

Di động: 0914110812

Email: sondp@sctphuyen.gov.vn

b) Chức năng, nhiệm vụ:

 - Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước đối với các đơn vị trong ngành Công Thương;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Sở phụ trách;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính;

- Làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân và thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

   III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 Chi cục Quản lý Thị Trường

 Địa chỉ: 78 - 80  Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  a) Chi cục Trưởng: Huỳnh Công Điềm

 Điện thoại: 057- 3.841303   

 Di động: 0983.165.965

 Email: diemhc@qlttphuyen.gov.vn

 b) Phó Chi cục trưởng: Huỳnh Trang

 Điện thoại: 057- 3.852165

 Di động: 0914.005.077

 Email: trangh@qlttphuyen.gov.vn

  c) Phó Chi cục trưởng: Phạm Ba

 Điện thoại: 

 Di động: 0913.410.897

 Email: bap@qlttphuyen.gov.vn

   d) Chức năng nhiệm vụ:

-   Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

-   Kiểm tra việc tuân thủ các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh.

-   Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, có liên quan đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

-   Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

-   Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trang bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng quản lý thị trường ở địa phương.

 

 

 

 

Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại

Địa chỉ: 78  - 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 a) Giám đốc: Lê Thanh Khanh 

                Điện thoại: 057- 3.843065 

Di động: 0913.455.422

Email: khanhlt@kcxtphuyen.gov.vn

b) Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Triều

Điện thoại: 057-3.843073

Di động: 0983.003.744

Email: trieunh@kcxtphuyen.gov.vn

             c) Chức năng nhiệm vụ:

         - Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt hoặc ban hành.

       - Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để hướng dẫn nghiệp vụ công tác khuyến công, xúc tiến thương mại đối với Phòng Kinh tế - hạ tầng/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã và thành phố và hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất CN-TTCN, thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện chương trình, kế hoạch, các đề án khuyến công và Xúc tiến thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

       - Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại được cấp trên giao.

       - Tổ chức khai thác các tài liệu, dữ liệu về phát triển CN-TTCN, xúc tiến thương mại như: Quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần được phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu – thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm...

       - Tổ chức và phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác theo quy định của Pháp luật để tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công thương tại địa phương; phổ biến kiến thức, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại tại địa phương.

       - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm ở trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại; hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất CN-TTCN, thương mại liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia vận động để thành lập các hiệp hội làng nghề.

       - Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp lập dự án đầu tư phát triển công nghiệp – TTCN, xây dựng các dự án mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường

       - Trực tiếp đào tạo hoặc liên kết, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, du nhập nghề mới và các ngành, nghề khác có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp – TTCN và thương mại phù hợp với quy hoạch phát triển CN-TTCN và thương mại tại địa phương.

       - Hỗ trợ cung cấp thông tin giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở SXCN – thương mại tìm kiếm thị trường; tổ chức và tham gia tổ chức hội chợ, triễn lãm, hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm CN-TTCN của địa phương với các đối tác trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn doanh nghiệp địa phương tham gia các hội chợ, triễn lãm, hội thảo về sản phẩm công nghiệp và xúc tiến thương mại do các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức. Biên soạn và ấn hành các ấn phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá hàng hóa; nhận trưng bày và giới thiệu sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

       - Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

       - Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại tại địa phương.

       - Thẩm định các chương trình, dự án xin vay vốn hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

       - Tổ chức xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học – công nghệ để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – TTCN nông thôn.

       - Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ cho sự lãnh đạo, điều hành của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

       - Phối hợp với các cơ quan có liên quan, đề xuất các cấp khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công trong hoạt động Xúc tiến thương mại, đưa nghề mới về địa phương)

       - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại.

       - Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao , quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Giám đốc Sở Công Thương.

          - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

Trung tâm tư vấn Công nghiệp và Tiết kiệm Năng lượng

Địa chỉ: 78 - 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


a) Giám đốc: Huỳnh Công Thế

Điện thoại: 057-3.842223

Di động: 0914.155.027

Email: thehc@tknlphuyen.gov.vn

b) Phó Giám đốc: Phan Tuấn Vũ

Điện thoại: 057-3.823443

Di động: 0986.959.407

Email: vupt@tknlphuyen.gov.vn

c) Chức năng nhiệm vụ:

-   Tư vấn lập quy hoạch, dự án phát triển cụm, điểm công nghiệp; Các quy hoạnh phát triển ngành công nghiệp, thương mại; quy hoạch về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản; quy hoạch phát triển nông thôn.

-   Tổ chức khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị); dự án về môi trường; sản xuất sạch hơn; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;

-   Tư vấn về đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại, dân dụng bao gồm: khảo sát, lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công -  tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công; thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, công trình điện đến 35kV, công trình công nghiệp, định giá xây dựng công trình; chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp;

-   Tư vấn về lĩnh vực: marketing, quản lý tài chính – kế toán – sản xuất – nhân lực, nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm công nghiệp, bao bì đóng gói, xây dựng nhãn hiệu; tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động; huy động vốn; xin ưu đãi đầu tư; áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng sản xuất và kinh doanh như: ISO, GMP, HACCP,… và các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; tư vấn các hoạt động truyền thông về công nghiệp, thương mại;

-   Tư vấn các dịch vụ về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng như: quản lý năng lượng, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo; thực hiện xây lắp công trình điện đến 35kV, công nghiệp, công trình về tiết kiệm năng lượng;

-   Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh phát triển sản phẩm mới, sản phẩm địa phương.

-   Tìm kiếm, đánh giá, lập đề án thăm dò, tổ chức thăm dò, thiết kế khai thác mỏ khoáng sản;

-   Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn vốn hoặc tham gia trực tiếp vào hoạt động khuyến công, phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh;

-   Quản lý tài sản, tài chính; quản lý cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại trung tâm theo quy định của pháp luật.

-   Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Công Thương giao.