Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Giới thiệu

 

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

 Giám đốc: 

 

 

 

  

 

          Điện thoại: 0257-3.842.424

 

 

          Di động: 

 

 

          Email:            

   

  

 

 

 

             Nhiệm vụ:  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Bích

 


 

   

 

           Điện thoại: 0257-3.843.263

   

 

           Di động: 0905.259.206

   

 

 

           Email: nguyenthikimbich@phuyen.gov.vn

  

 

     

 

             Nhiệm vụ:

 

             - Phụ trách chung, quản lý toàn bộ các hoạt động công tác của Sở Công Thương được quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ và Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016, Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

- Chủ tài khoản và là người phát ngôn của Sở Công Thương.

- Chỉ đạo các công tác: Quy hoạch, kế hoạch, các cân đối, chủ trương đầu tư trong, cơ chế, chính sách phát triển ngành, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển thị trường trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; quản lý cạnh tranh; Bảo vệ người tiêu dùng (hoạt động Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng); cải cách hành chính nhà nước; tổ chức, biên chế và cán bộ; thi đua, khen thưởng; phòng chống tham nhũng, thanh tra, pháp chế.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý Thương mại, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại.

 _________________________________________________________________________________________

  

 

 Phó giám đốc: Nguyễn Thanh Tuấn                                                                                                                   

  

  

 

           Điện thoại: 0257-3.556.825

  

 

 

          Di động: 0169.233.9610

 

 

 

          Email: nguyenthanhtuan@phuyen.gov.vn           

   

 

  

 

             Nhiệm vụ:  

 

             - Phụ trách ngành năng lượng, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ; cụm công nghiệp; môi trường của ngành công thương; an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm; quản lý năng lượng.

- Giúp Phó Giám đốc Sở điều hành hoạt động chỉ đạo việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chủ tịch Hội đồng khoa học của Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Năng lượng - Kỹ thuật, Phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Tư vấn Công nghiệp & TKNL

- Được Phó Giám đốc điều hành hoạt động giao xử lý công việc của Sở khi Phó Giám đốc điều hành hoạt động đi vắng.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Phó Giám đốc: Võ Đình Hạnh

  

 

   

           Điện thoại: 0257-3.818098

   

 

 

           Di động: 0905138187

 

  

 

           Email: vodinhhanh@phuyen.gov.vn

  

    

  

             Nhiệm vụ:

 

              - Phụ trách ngành công nghiệp nặng; lĩnh vực hóa chất; công nghiệp quốc phòng; kinh tế hợp tác; xây dựng nông thôn mới; ứng dụng công nghệ thông tin; an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt bão cơ quan; an toàn giao thông;

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cơ quan; đầu mối quan hệ với các tổ chức Hội trong tỉnh.

- Giúp  Phó Giám đốc điều hành hoạt động chỉ đạo việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công; công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, pháp chế.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở, thanh tra Sở

  

Ngoài các nhiệm vụ được nêu trên, các Phó Giám đốc còn có trách nhiệm:

- Đề xuất, chỉ đạo việc tham mưu, xây dựng các cơ chế/chính sách nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh,  Phó Giám đốc điều hành động trực tiếp giao

- Kiểm tra thủ tục hành chính, kiểm soát và ký ban hành các loại văn bản, giấy phép, tham gia các Ban chỉ đạo, điều hành của tỉnh theo lĩnh vực phân công, phụ trách.

 

 

 

 

II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

 Văn phòng Sở

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

              Điện thoại cơ quan: 0257- 3.841638 

Di động: 0982200997

Email: nguyenthimyhanh@phuyen.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng: Trần Văn Lợi

Điện thoại cơ quan: 0257- 3.841408

Di động: 0979793498

Email: tranvanloi@phuyen.gov.vn

 

3. Chức năng:

Văn phòng Sở là bộ phận giúp việc của Lãnh đạo Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ, cải cách hành chính, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản trị đối với các hoạt động của Sở.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách:

- Xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở trình UBND tỉnh ban hành.

- Xây dựng dự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở; góp ý dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Xây dựng dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Trình Giám đốc Sở ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn, Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm trực thuộc Sở.

- Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.

- Tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ… đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

b) Công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu về cải cách thủ tục hành chính; làm thường trực Bộ phận một cửa; làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

- Tham mưu thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật, xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở.

- Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

- Tham mưu thực hiện chỉ thị, quyết định và chỉ đạo của cấp thẩm quyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

d) Công tác hành chính, quản trị:

- Tham mưu quy chế làm việc của Sở; tham mưu thành lập các Ban chỉ đạo/Bộ phận giúp việc để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động của Sở theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Tham mưu tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm; lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.

- Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

- Tham mưu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của cơ quan Sở.

- Tham mưu về thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa, công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

- Tham mưu xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện hoạt động hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở.

- Tham mưu về thực hiện quy chế an toàn, bảo mật thông tin.

- Thực hiện công tác phục vụ và lễ tân của cơ quan Sở.

- Tham mưu mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản công của cơ quan Sở.

đ) Quản trị Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở.

e) Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

g)  Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao. 

 

 

 

 

 

 Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. Trưởng phòng: Lê Kim Chung 

Điện thoại cơ quan: 0257- 3.841836 

Di động: 0983.262.205

Email: lekimchung@phuyen.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Lê Thị Thu Hòa

            Điện thoại cơ quan: 0257- 3.841140

            Di động:  01236.006.836

            Email: lethithuhoa@phuyen.gov.vn 

 

 3. Chức năng:

 Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn của Sở, có  chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển, tài chính, thống kê, tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách:

- Chủ trì tham mưu xây dựng, triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương và địa phương về phát triển ngành.

- Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh và tham gia góp ý về quy hoạch ngành công nghiệp, quy hoạch ngành thương mại, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm và hàng năm.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn lập, điều chỉnh quy hoạch, cơ chế, chính sách, dự án trên các lĩnh vực, sản phẩm thuộc ngành công nghiệp, ngành thương mại.

b) Công tác quản lý đầu tư:

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, các chương trình, dự án để kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công thương.

- Tham mưu xét duyệt, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, quyết định đầu tư và thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, vốn phát triển sự nghiệp và các nguồn vốn khác theo quy định và phân cấp đầu tư của tỉnh.

- Chủ trì đề xuất các giải pháp hợp tác, phát triển công nghiệp, thương mại với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thẩm định dự toán các công trình xây dựng chuyên ngành có nguồn vốn từ ngân sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

c) Công tác quản lý tài chính, tài sản:

- Tham mưu hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách trong toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu công tác phân bổ, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị; tổng hợp, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính của các đơn vị thuộc Sở.

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ dự toán cấp I (kinh phí không tự chủ).

- Tham mưu kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của các đơn vị thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp hàng năm của ngành.

- Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về quản lý thu, chi ngân sách; việc quản lý, sử dụng, nhượng bán, thanh lý tài sản, mua sắm tài sản công theo quy định.

- Tham mưu xây dựng dự toán, thực hiện thanh quyết toán các nguồn kinh phí của Sở.

d) Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo:

- Tổng hợp, tham mưu các kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của ngành công thương theo định kỳ và đột xuất.

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo về tình hình đầu tư trên lĩnh vực công thương, công tác quản lý tài chính.

- Chủ trì tổng hợp, tham mưu báo cáo về các nội dung hoạt động trên lĩnh vực ngành thuộc chức năng từ 02 phòng, đơn vị thuộc Sở trở lên.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết hoạt động của ngành công thương.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung và tham mưu tổ chức giao ban định kỳ với Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, lưu trữ thông tin, dữ liệu có liên quan phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể ngành công thương.

đ) Chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

e) Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở theo quy định.

g) Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành công thương tỉnh.

             h) Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao. 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 Phòng Quản lý Công nghiệp

 1. Phụ trách phòng: Nguyễn Bảo Long

Điện thoại cơ quan: 0257-3.841909 

Di động: 0905.677.070   

Email: nguyenbaolong@phuyen.gov.vn 

2. Phó phòng: Trần Doãn Thu 

Điện thoại cơ quan: 0257-3.841909 

Di động: 0914.010.272

Email: trandoanthu@phuyen.gov.vn

        

            3. Chức năng:  

           Phòng Quản lý công nghiệp là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về  sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bao gồm: công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác; công nghiệp hỗ trợ; khuyến công; quản lý cụm công nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật.

 

            4. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý, bổ sung, sửa đổi các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trên các lĩnh vực, sản phẩm thuộc ngành công nghiệp, gồm: công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp chế biến khác trên địa bàn tỉnh

           - Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ.

           - Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

          - Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý  quy hoạch ngành công nghiệp, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách, dự án liên quan.

            - Chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo quy định.

           - Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, HTX công nghiệp, các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công nghiệp ở địa phương theo quy định của pháp luật.

           - Tham mưu việc phối hợp với Ban quản lý các Khu Kinh tế, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan, đơn vị liên quan để thu thập thông tin thống kê về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

            - Tham mưu thẩm định/ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp, thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

           - Tham mưu thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán các dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng các công trình công nghiệp chuyên ngành trên địa bàn (trừ công trình điện, năng lượng và dầu khí) theo quy định của pháp luật hiện hành.

           - Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính và công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham  mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

           - Tham mưu việc cung cấp, phổ biến các thông tin về công nghiệp cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng hoặc phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

           - Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

           - Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

           - Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

 

 

 Phòng Quản lý Thương mại

1. Trưởng phòng: Nguyễn Hải Triều

Điện thoại: 0257-3.841907

Di động: 0983.003.744

             Email: nguyenhaitrieu80@phuyen.gov.vn  

2. Phó trưởng phòng: Phùng Thị Nguyệt

Điện thoại cơ quan: 0257- 3.841907

Di động: 0972.438.382

Email: phungthinguyet@phuyen.gov.vn

           
  3. Phó trưởng phòng: Dương Thị Hồng Thắm

                             Điện thoại cơ quan: 0257-3842.737

Di động: 0905.681.311

Email: duongthihongtham@phuyen.gov.vn

 

 

 

 

          4. Chức năng:

          Phòng Quản lý Thương mại là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại bao gồm các lĩnh vực: lưu thông hàng hoá; xuất khẩu; nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật.

          5. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý, bổ sung, sửa đổi các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trên các lĩnh vực, sản phẩm thuộc ngành thương mại.

          - Chủ trì  tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch về xúc tiến thương mại, phát triển dịch vụ xuất khẩu… nhằm phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; về thương mại điện tử nhằm phát triển hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân.

          - Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý quy hoạch ngành thương mại, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách, dự án liên quan.

          - Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực thương mại.

          - Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh; quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ,bao gồm: Các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

          - Tham mưu  ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; tham mưu hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến; thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; tham mưu, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương; tham mưu công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

          - Tham mưu về công tác quản lý thị trường trong tỉnh các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

          - Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và tổ chức kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho tổ chức, thương nhân.

          - Tham mưu quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất nhập khẩu.

          - Tham mưu thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

          - Tham mưu thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Chủ trì  tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch, họp Ban Chỉ đạo về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnhTham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành. Tham mưu phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn.

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh có điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương.

          - Tổng hợp và tham mưu xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu. Đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa.

          - Tham mưu, thực hiện việc theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách của nhà nước trong việc thực hiện cơ chế, chính sách thương mại nội địa, chính sách lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại, cung cấp hàng thiết yếu đối với đồng bào dân tộc miền núi, hải đảo.

          - Chủ trì tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ thương mại. 

          -  Phối hợp tham mưu, thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 7 về chợ).

          - Tham mưu thực hiện Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”, bình ổn thị trường.

          - Chủ trì tham mưu quản lý nhà nước đối với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hội, hiệp hội theo lĩnh vực được phân công và theo quy định của pháp luật.

          - Tham mưu tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc lĩnh vực thương mại theo theo quy định của pháp luật. 

          - Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính và công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham  mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

          - Tham mưu việc cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ thương mại cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các Phòng Kinh tế /Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

          - Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

          - Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

          - Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 Phòng Năng lượng - Kỹ thuật                                                                                               

 1. Phụ trách phòng: Võ Thanh Sơn 

Điện thoại cơ quan: 0257- 3.843908 

Di động: 0909.892.287

Email: vothanhson@phuyen.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Quang Ngọc

Điện thoại cơ quan: 0257- 3.843908 

Di động: 0909.688.346

             Email: nguyenquangngoc86@phuyen.gov.vn

3. Phó trưởng phòng: Nguyễn Viết Quân

            Điện thoại cơ quan: 0257- 3.842127

            Di động: 0982.200.252

            Email: nguyenvietquan@phuyen.gov.vn

 

 

 

 4. Chức năng:

Phòng Năng lượng - Kỹ thuật là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về cơ khí; luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và bảo vệ môi trường ngành công thương; an toàn thực phẩm; Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng gồm: quy hoạch phát triển điện lực, lưới điện, quy hoạch bậc thang thuỷ điện vừa và nhỏ, quy hoạch các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật. 

5. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý, bổ sung, sửa đổi các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trên các lĩnh vực: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm, quản lý về bảo vệ môi trường  trong lĩnh vực công thương và phát triển ngành công nghiệp môi trường.

- Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý  quy hoạch ngành công nghiệp, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách liên quan.

- Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác; an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất lượng phân bón vô cơ cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Tiếp nhận đề nghị của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ để tổ chức hội thảo về hướng dẫn kỹ thuật phân bón, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón vô cơ.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, nhận chuyển giao công nghệ các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ; phối hợp tham mưu đề xuất ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển của Nhà nước về ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 

- Tham mưu thực hiện việc phân loại theo máy chính, theo mã số hàng hoá các dây chuyền thiết bị toàn bộ, đồng bộ nhập khẩu của dự án cho các doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì tham mưu tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất, kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm cho các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác thuộc chuyên ngành được phân công.

- Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính, công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu việc cung cấp thông tin thuộc nhiệm vụ tham mưu cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các Phòng Kinh tế /Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

- Chủ trì tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về hoạt động điện lực, sử dụng điện và về các loại năng lượng khác trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ.

- Phối hợp tham mưu lập, điều chỉnh, góp ý  quy hoạch ngành công nghiệp, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển tổng thể về công thương dài hạn, 05 năm, hàng năm và các quy hoạch, cơ chế, chính sách liên quan.

Tham mưu, thực hiện kiểm tra việc thực hiện các qui định về an toàn công trình lưới điện cao áp, an toàn điện, công tác vận hành nhà máy thủy điện, các công trình năng lượng khác trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở.

- Nghiên cứu và tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc ứng dụng, đầu tư phát triển các dạng năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Hướng dẫn đầu tư các dự án nguồn điện độc lập. Nghiên cứu, đề xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện. Tham mưu tổ chức triển khai phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kiến nghị hình thức xử lý vi phạm về giá bán điện.

- Tham mưu tổ chức tập huấn, sát hạch và trình Giám đốc Sở cấp thẻ kiểm tra viên điện lực đối với các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh; cấp thẻ an toàn điện cho thợ điện nông thôn tại các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn.

- Tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về sử dụng năng l­ượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, kiến nghị các hình thức xử lý vi phạm việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp tham mưu, thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 4 về điện).

- Tham mưu quản lý chất lượng công trình năng lượng, dầu khí theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tham mưu thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình năng lượng, dầu khí theo quy định của pháp luật. Làm đầu mối về thủ tục XDCB và thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Theo dõi và đề xuất các giải pháp bảo đảm cung cầu các nguồn năng lượng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính và công bố TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ. Tham  mưu giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu việc cung cấp thông tin thuộc nhiệm vụ tham mưu cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với các Phòng Kinh tế /Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chuyên ngành.

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

 Thanh tra Sở                                                                                                                              

1. Chánh Thanh tra: Dương Phú Sơn

Điện thoại cơ quan: 0257- 3.841 116 

Di động: 0914.110.812

Email: duongphuson@phuyen.gov.vn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Chức năng:

- Thanh tra Sở là đơn vị của Sở Công Thương, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, công tác pháp chế, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Công Thương. Thanh tra Sở có con dấu riêng để hoạt động.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

b) Thanh tra chuyên ngành công thương: Thanh tra về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

d) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

đ) Công tác pháp chế:

Phối hợp tham mưu thực hiện công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành theo quy định.

e) Các nhiệm vụ khác:

- Tham mưu, xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Sở.

- Tham mưu tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra.g) Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh.

h) Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao. 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ


Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại

Địa chỉ: 78  - 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Giám đốc: Lê Thanh Khanh 

                Điện thoại: 057- 3.843065 

Di động: 0913.455.422

Email: lethanhkhanh@phuyen.gov.vn

 

             2. Chức năng nhiệm vụ:

         - Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt hoặc ban hành.

       - Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để hướng dẫn nghiệp vụ công tác khuyến công, xúc tiến thương mại đối với Phòng Kinh tế - hạ tầng/Phòng Kinh tế các huyện, thị xã và thành phố và hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất CN-TTCN, thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện chương trình, kế hoạch, các đề án khuyến công và Xúc tiến thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

       - Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại được cấp trên giao.

       - Tổ chức khai thác các tài liệu, dữ liệu về phát triển CN-TTCN, xúc tiến thương mại như: Quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần được phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu – thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm...

       - Tổ chức và phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác theo quy định của Pháp luật để tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công thương tại địa phương; phổ biến kiến thức, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại tại địa phương.

       - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm ở trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại; hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất CN-TTCN, thương mại liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia vận động để thành lập các hiệp hội làng nghề.

       - Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp lập dự án đầu tư phát triển công nghiệp – TTCN, xây dựng các dự án mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường

       - Trực tiếp đào tạo hoặc liên kết, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, du nhập nghề mới và các ngành, nghề khác có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp – TTCN và thương mại phù hợp với quy hoạch phát triển CN-TTCN và thương mại tại địa phương.

       - Hỗ trợ cung cấp thông tin giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở SXCN – thương mại tìm kiếm thị trường; tổ chức và tham gia tổ chức hội chợ, triễn lãm, hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm CN-TTCN của địa phương với các đối tác trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn doanh nghiệp địa phương tham gia các hội chợ, triễn lãm, hội thảo về sản phẩm công nghiệp và xúc tiến thương mại do các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức. Biên soạn và ấn hành các ấn phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá hàng hóa; nhận trưng bày và giới thiệu sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

       - Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

       - Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, xúc tiến thương mại tại địa phương.

       - Thẩm định các chương trình, dự án xin vay vốn hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

       - Tổ chức xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học – công nghệ để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – TTCN nông thôn.

       - Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ cho sự lãnh đạo, điều hành của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

       - Phối hợp với các cơ quan có liên quan, đề xuất các cấp khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công trong hoạt động Xúc tiến thương mại, đưa nghề mới về địa phương)

       - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại.

       - Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao , quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Giám đốc Sở Công Thương.

          - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

 

Trung tâm tư vấn Công nghiệp và Tiết kiệm Năng lượng

Địa chỉ: 78 - 80 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 1. Giám đốc: Võ Xuân Nguyễn 

Điện thoại cơ quan: 057- 3.842 127 

Di động: 0905.141.127

Email: voxuannguyen@phuyen.gov.vn

 

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Tư vấn lập quy hoạch, dự án về phát triển cụm công nghiệp; các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại; quy hoạch về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản; quy hoạch phát triển nông thôn;

-  Tư vấn về đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại, dân dựng; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công; thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình điện; chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp; dự án về môi trường; sản xuất sạch hơn;

- Tư vấn về lĩnh vực marketing; tìm kiếm mặt bằng sản xuất; tuyển dụng và đào tạo lao động; huy động vốn; chứng nhận ưu đãi đầu tư; áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng sản xuất và kinh doanh; tư vấn các hoạt động truyền thông về công nghiệp, thương mại;

- Tư vấn các dịch vụ về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; xây lắp công trình điện, công trình công nghiệp, công trình về tiết kiệm năng lượng;

- Tư vấn các dịch vụ về lĩnh vực khoáng sản: Tìm kiếm, đánh giá, lập đề án thăm dò, tổ chức thăm dò, thiết kế khai thác mỏ khoáng sản.

- Nghiên cứu triển khai việc ứng dụng các dự án khoa học về tiết kiệm năng lượng, các dạng năng lượng mới vào sản xuất và sinh hoạt;

- Truyền thông về biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp, công sở, hộ gia đình;

- Đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân làm công tác tiết kiệm năng lượng.

- Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn vốn thực hiện các hoạt động về công nghiệp, thương mại, phối hợp tham gia triển khai các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật; việc quản lý, sử dụng viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Sở. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở Công Thương giao.